MENU

 

2.Apakah Tugas Urusetia OSC?

 • Menerima, menyemak dan merekod semua pemohonan Pelan Cadangan Pemajuan
 • Mengedar Pemohonan ke jabatan teknikal dalaman PBT dan agensi teknikal luaran atau pihak yang berkenaan untuk diproses serta mendapat ulasan teknikal.
 • Memantau pemohonan-pemohonan yang telah diedar ke agensi teknikal dan jabatan dalam PBT
 • Menjadi urusetia kepada Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) 2 kali sebulan
 • Melaporkan kemajuan pencapaian semua pemohonan kelulusan kepada Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC)

 

3.Jenis-jenis permohonan yang diterima oleh OSC?

 • Permohonan serentak tukar syarat dan pecah sempadan, kebenaran merancang, pelan bangunan, pelan kerja tanah serta pelan jalan dan parit;
 • Permohonan serentak penyerahan balik dan pemberimilikan semula, kebenaran merancang, pelan bangunan, pelan kerja tanah serta pelan jalan dan parit;
 • Permohonan tukar syarat dan kebenaran merancang;
 • Permohonan tukar syarat, kebenaran merancang serta pelan bangunan;
 • Permohonan kebenaran merancang;
 • Permohonan pelan bangunan;
 • Permohonan pelan kerja tanah;
 • Permohonan pelan jalan dan parit;
 • Permohonan dan pengeluaran CFO;
 • Pengemukakan notis penyiapan berperingkat dalam sistem CCC;
 • Pengeluaran laporan ketidakpatuhan sistem CCC; dan
 • Permit untuk pembinaan kecil atau perubahan dan tambahan kecil.

 

4.Bagaimanakah sekiranya permohonan yang dikemukakan tidak lengkap?

Bagi permohonan yang tidak lengkap, Urusetia OSC hendaklah menerima permohonan tersebut dan memaklumkan kepada pemohon supaya mengemukakan dokumen tambahan yang diperlukan. Urusetia OSC hanya akan mendaftar permohonan yang lengkap dan akan diedarkan kepada jabatan-jabatan untuk diproses dan rujukan kepada Jabatan/Agensi Teknikal untuk ulasan dan pandangan. Jangkamasa memproses akan mula dikira apabila permohonan didaftarkan.

5.Bagaimana penubuhan Pusat Setempat dapat memastikan proses permohonan cadangan pemajuan dengan cepat?

Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat telah ditetapkan bermesyuarat sekurang-kurangnya dua kali sebulan. Sekiranya Pengerusi tidak dapat mempengerusikan mesyuarat, Timbalan Pengerusi akan dilantik untuk mengambil alih tugasnya. Ini untuk memastikan perjalanan mesyuarat tidak tergendala. Selain itu, Urus Setia Pusat Setempat diberi masa 1 hari untuk mengedarkan permohonan-permohonan kepada jabatan-jabatan yang berkaitan seperti yang ditetapkan selepas pendaftaran dan buka fail. Urus Setia Pusat Setempat perlu menetapkan semua permohonan yang kemuka sebelum pukul 12 tengahari akan didaftar, buka fail dan diedar pada hari yang sama. Manakala permohonan yang kemuka selepas 12 tengahari akan didaftar, buka fail dan diedar pada hari keesokannya. Urus Setia Pusat Setempat diberi tanggungjawab ini. Pada masa yang sama, Urus Setia perlu mengawal selia dan memastikan Jabatan Teknikal memberi ulasan teknikal dalam tempoh yang ditetapkan iaitu 25 hari (konsep BKJ) atau 40 hari (konsep JKB)