MENU

LAPORAN CADANGAN PEMAJUAN (LCP)

A).Apakah Laporan Cadangan Pemajuan (LCP)?

Laporan teknikal yang menerangkan dan menjelaskan mengenai cadangan tapak pemajuan bagi memudahkan pihak berkuasa perancang tempatan (PBPT) dalam menjalankan proses kebenaran merancang.

B) Apakah kandungan LCP?

Subseksyen 21A (1) memperuntukkan kandungan LCP seperti di bawah:

  • Konsep dan justifikasi pemajuan;
  • Peta Lokasi dan pelan tapak;
  • Butir-butir hak milik tanah dan sekatan,jika ada ( darisegi fizikal, topografi, air dan tadahan air dan bentuk semulajadi, jenis tumbuh-tumbuhan dan butir-butir bangunan.
  • Analisis gunatanah dan kesannya terhadap tanah yang bersempadan
  • Apa-apa perkara lain yang ditetapkan oleh pihak berkuasa perancang tempatan(PBPT).

 

C) Permohonan yang Memerlukan LCP?

  • Permohonan ubah jenis kegunaan tanah
  • Permohonan kelulusan pelan susunatur
  • Permohonan kelulusan pendirian bangunan
  • Permohonan kelulusan ubah jenis kegunaan bangunan
  • Permohonan pecah bahagian dan percantuman lot

 

D) Siapakah yang Bertanggungjawab Menyediakan LCP?
Subseksyen 13(1) Akta Perancang Bandar 1995 (Akta 538) memeperuntukkan hak seseorang Perancang Bandar berdaftar dianggap pihak yang layak menyediakan LCP.

PEMBANGUNAN MAMPAN

Apakah Pembanguan Mampan?
"pembangunan yang memenuhi keperluan semasa serta masa hadapan bagi mencapai kesinambungan antara pembangunan ekonomi, sosial dan alam sekitar demi kesejahteraan bersama tanpa menjejaskan keperluan generasi seterusnya".

Pembangunan mampan juga memperseimbangkan pembangunan ekonomi dengan keperluan-keperluan sosial dan alam sekitar yang berteraskan ‘People Centric'. Pendekatan 'people centric' ini sangat bertepatan dengan aspirasi dan matlamat 1 Malaysia, rakyat didahulukan pencapaian diutamakan yang diketengahkan oleh Y.A.B Perdana Menteri Malaysia.